18.10.2021

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 18.10.2021 г. от 17:00 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

10.10.2021

Избирателна активност към 20:00 часа

08.10.2021

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 08.10.2021 г. от 17:30 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

04.10.2021

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 04.10.2021 г. от 17:30 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

03.10.2021

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 20:00 ч.

02.10.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Калояново, напомня, че съгласно чл.220 ал.1 от ИК изборният ден за частичен избор за кмет на община Калояново започва на 3 октомври 2021 г /неделя/ в 7,00 часа и приключва в 20,00 часа.Гласуването след 20,00 часа, но не по-късно от 21 часа, се осъществява при условията и по реда на чл.220 ал.1, изречение 2 и ал.2 от ИК.

01.10.2021

Одобрен предпечатен образец на бюлетина за частичен избор на кмет на община

30.09.2021

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 01.10.2021 г. от 17:30 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

27.09.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия Калояново уведомява, че общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции /20 бр./ на територията на община Калояново. Всяка партия, коалиция, или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден.

Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 02 октомври 2021 г. включително на Общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва  и предава от представляващото инициативния комитет лице.

Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Таблица за упълномощените представители може да изтеглите от ТУК

27.09.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия Калояново уведомява, че регистрирането на застъпници в общинската избирателна комисия се извършва до изборния ден 02 октомври 2021 г. включително до 17:00 ч.

Регистрирането на застъпници се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

 1. Заявление за регистрация на застъпници Приложение № 72-МИ-НЧ от изборни книжа.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен и на технически носител в ексел формат. Списъкът на технически носител може да изтеглите от ТУК.

       2. Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници  Приложение № 74-МИ-НЧ от изборните книжа.

       3. В случаите, когато заявлението се подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

Броят на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на секциите /20 бр./ на територията на община Калояново.

27.09.2021

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 28.09.2021 г. от 17:30 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

10.09.2021

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 12.09.2021 г. от 17:00 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

07.09.2021

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 07.09.2021 г. от 17:30 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

04.09.2021

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 04.09.2021 г. от 14:30 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

02.09.2021

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 02.09.2021 г. от 17:15 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3. с дневен ред:

1. Разглеждане на заявления за регистрация за участие в частични местни избори на 03.10.2021 г.

02.09.2021

РЕГИСТЪР на партиите за участие в нови и частични избори на 03 октомври 2021 г.

РЕГИСТЪР

на партиите за участие в нови и частични избори на 03 октомври 2021 г.

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

(по чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс)

 

 

Пореден №, дата и час на постъпване

партия

Решение на ЦИК

Решение на ОИК

Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице за контакт

1

2

3

4

5

1.

Коалиция ,,БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

Решение № 515-МИ/28.08.2021 г .

Решение № 8-ЧМИ/01.09.2021 г.

Кръстю Кодошев

2.

ПП ,,НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“

Решение № 505-МИ/26.08.2021 г .

Решение № 9-ЧМИ/01.09.2021 г.

Андон Андонов

3.

Местна коалиция ,,ГЕРБ (СДС)“

Решение № 513-МИ/28.08.2021 г . и Решение № 514-МИ/28.08.2021 г .

Решение № 10-ЧМИ/01.09.2021 г.

Христо Пищялов

4.

ПП ,,ОБЕДИНЕНИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“

Решение № 518-МИ/28.08.2021 г .

Решение № 11-ЧМИ/01.09.2021 г.

Петранка Арабаджийска-Саид

 

 

01.09.2021

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 01.09.2021 г. от 17:15 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3. с дневен ред:

1. Разглеждане на заявления за регистрация за участие в частични местни избори на 03.10.2021 г.

27.08.2021

Съобщение

    Председателят на ОИК Калояново, свиква заседание на 27.08.2021 г. от 17:00 ч. в изпълнение на  Решение №502-МИ от 24 август 2021 г. и Решение №503-МИ от 24 август 2021 г. на Централната избирателна комисия, относно назначаването на СИК за частични  избори за кметове на 3 октомври 2021.

    Заседанието е с дневен ред:

1.Определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община Калояново;

2.Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателни секции в Община Калояново;

3.Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии в община Калояново;

4.Разпределение на местата в секционните избирателни комисии и техните ръководства между партиите и коалициите при произвеждането на частичен избор за кмет на община Калояново на 03 октомври 2021 г.

26.08.2021

Съобщение

ОИК КАЛОЯНОВО съобщава, че с  Решение №502-МИ от 24 август 2021 г. и Решение №503-МИ от 24 август 2021 г. на Централната избирателна комисия са приети указания относно назначаването на СИК за частични  избори за кметове на 3 октомври 2021 г.

18.08.2021

Съобщение

ОИК КАЛОЯНОВО съобщава, че с Указ 189 на Президента на Република България, обнародван в ДВ бр. 65 от 06.08.2021 г, на 03 октомври 2021 г. е насрочен  частичен избор за кмет на община Калояново, Пловдивска област. Комисията ще  започне дейност по регистрация на партии, коалиции и кандидати за участие в изборите, незабавно след получаване от ЦИК на  хронограма и методически указания, но не по-късно от 24 август 2021 г. ОИК КАЛОЯНОВО се намира на адрес село Калояново, Пловдивска област пл. Възраждане 6, в сградата на общинската администрация, ет. 3, Заседателна зала.

05.06.2023

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 13.06.2023 г. /вторник/ от 18:00 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

14.09.2021

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 15.09.2021 г. от 17:30 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

18.08.2021

Съобщение

Общинската избирателна комисия Калояново напомня за правилата и сроковете при провеждането на частичните местни избори за кмет на община, насрочени за 03.10.2021 г. са съобразно                 

Раздел ХІІ от Изборния кодекс,
                                                                       Частични и нови избори                                                               Правила за произвеждане на изборите

чл. 464. При произвеждане на частични избори за кмет се прилагат разпоредбите на кодекса със следните изключения:

 1. извършената в Централната избирателна комисия регистрация на партии и коалиции за участие в общите избори за общински съветници и кметове запазва действието си; за да може да участват в частичните избори, партиите и коалициите подават заявление в Централната избирателна комисия не по-късно от 35 дни преди изборния ден; към заявлението се прилага удостоверение от Сметната палата по чл. 133, ал. 3, т. 6 и чл. 140, ал. 3, т. 1, буква "г" и удостоверение за актуално правно състояние на партиите от Софийския градски съд по чл. 133, ал. 3, т. 1 и чл. 140, ал. 3, т.1, б. А"; когато една или повече партии излязат от коалицията, тя запазва регистрацията си, ако в нея са останали поне две партии; партиите, излезли от коалицията, може да участват на изборите самостоятелно;

  2. партиите и коалициите, променили лицата, оправомощени да ги представляват, или регистрирали други промени в устава си или решението за създаване на коалицията, имащи отношение към изборите, уведомяват за тези промени Централната избирателна комисия и представят предвидените в чл. 133, ал. 3, т. 1, 2, 7, 8 и 9 или в чл. 140, ал. 3, т. 1, 2, 3, 7 – 9 документи в срока по т. 1;

 3. нерегистрираните за участие в общите избори за общински съветници и кметове партии и коалиции се регистрират в Централната избирателна комисия не по-късно от 35 дни преди изборния ден; към заявлението се прилагат документите по чл. 133, ал. 3 или чл. 140, ал. 3; 9. общинската избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии не по-късно от 25 дни преди изборния ден по предложение на кмета на общината, направено по реда на чл. 89 – 92, не по-късно от 27 дни преди изборния ден;
4. регистрацията на партиите и коалициите по т. 3 или чл. 469, ал. 4 за участие в частичен или нов избор, произведен след общите избори за общински съветници и кметове, запазва действието си за всеки следващ частичен или нов избор; за допускане за участие във всеки следващ частичен избор се прилагат изискванията на т. 1, 2 и т. 5 – 13;

 5. партиите и коалициите, които ще участват в частичните избори, се регистрират в общинската избирателна комисия не по-късно от 30 дни преди изборния ден;

 6. кандидатите се регистрират в общинската избирателна комисия не по-късно от 25 дни преди изборния ден и се обявяват не по-късно от 20 дни преди изборния ден;

 7. избирателните секции се образуват не по-късно от 35 дни преди изборния ден;
 8. избирателните списъци се обявяват не по-късно от 20 дни преди изборния ден;

 9. общинската избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии не по-късно от 25 дни преди изборния ден по предложение на кмета на общината, направено по реда на чл. 89 – 92, не по-късно от 27 дни преди изборния ден;

 10. предизборната кампания се открива 20 дни преди изборния ден;

 11. разходите по организационно-техническата подготовка и обезпечаването на частичните избори, включително с техника и консумативи, са за сметка на общинския бюджет;

 12. възнагражденията на членовете на общинската избирателна комисия и на членовете на секционните избирателни комисии се определят с методиката по чл. 57, ал. 1, т. 7;

 13. сроковете, предвидени в кодекса, свързани с подготовката и произвеждането на изборите, се прилагат съответно на сроковете, посочени в т. 1 – 12.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 49-ЧМИ / 18.10.2021

  относно: край на активната работа на ОИК след проведените избори на 03.10.2021 г. и втори тур на 10.10.2021 г.

 • № 48-ЧМИ / 18.10.2021

  относно: Предаване архива на ОИК-Калояново с документацията от провеждане на изборите за кмет на община Калояново на 03.10.2021 г. на администрацията на община Калояново

 • № 47-ЧМИ / 10.10.2021

  относно: Обявяване на резултати от II тур на 10.10.2021 г. за избор за кмет на община Калояново и обявяване на избран кмет

всички решения