Общинска избирателна комисия Калояново


РЕШЕНИЕ
№ 143-МИ
Калояново, 25.11.2020

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощия на кмет на Община Калояново на основание чл.42 ал.4 предложение първо от ЗМСМА.

В ОИК Калояново по електронна поща на 19.11.2020 г. в  11:48 часа е постъпил жалба  от Красимир Атанасов Димов с копие до ЦИК. В жалбата се съобщава за наличие на влязъл в сила съдебен акт, с който е наложено наказание лишаване от свобода за престъпление от общ характер по отношение на кмета на община Калояново Георги Любенов Георгиев. Постъпило е и телефонно обаждане от ЦИК до Председателя на ОИК Калояново, с информация, че в ЦИК е постъпило копие на жалбата с искане за произнасяне по нея. Междувременно в различни електронни и телевизионни медии, е разпространена информация, с която се съобщава за наличие на влязъл в сила съдебен акт, с който е наложено наказание лишаване от свобода за престъпление от общ характер по отношение на кмета на община Калояново Георги Любенов Георгиев. Във връзка със жалбата чрез електронната поща от платформата на ОИК Калояново на 19.11.2020 г. е изпратено искане до Районен съд Пловдив и Районна прокуратура Пловдив. На 24.11.2020 г от Общинска администрация е получено писмо до ОИК Калояново. В писмото с вх.№ 87/24.11.2020 г. от Районен съд Пловдив е получена официална информация – заверен препис на съдебно определение относно кмета на община Георги Любенов Георгиев, от което е видно, че с него по НОХД № 7101/2020 г по описа на 16 наказателен състав на Районен съд Пловдив, на 12.11.2020 г му е наложено наказание, за „извършеното от подсъдимия ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ престъпление по чл.343Б, ал.3 от НК му се определя и налага наказание при условията на чл.55, ал.1 и ал.2 от НК, а именно лишаване от свобода за срок от 8 /осем/ месеца и глоба в размер на 400 лв. На основание чл. 66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното на подсъдимия ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ наказание от 8 месеца лишаване от свобода за срок от 3 години.“

При произнасяне по постъпилата жалба и писмо от Районен съд Пловдив с вх.№ 87 от 24.11.2020 г, ОИК Калояново следва да съобрази разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, съгласно която пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно, когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер. В настоящия случай ОИК Калояново, счита че получената от Районен съд Пловдив чрез Общинска администрация Калояново писмена информация адресирана до ОИК Калояново с придружаващо писмо и надлежно заверен препис на определение № 260248 от 12.11.2020 г. постановено по НОХ дело № 7101/2020 г на 16 н.с.при ПРС е достатъчна за сезирането и произнасянето от страна на ОИК Калояново, защото към тях са приложени и относимите документи, съгласно разпоредбите на ЗМСМА. Съгласно чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА,  ОИК следва да се произнесе в тридневен срок считано от получаване на документите по чл.42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА от компетентния орган, който ги е издал в случая от Районен съд Пловдив. Спазен е законоустановеният срок от постъпване на официалните документи, а ОИК Калояново е била свикана законосъобразно установеният в ИК ред, чрез съобщение публикувано в платформата на ОИК Калояново, като присъстват 11 от 13 члена на комисията. Съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА решенията и отказите по чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА, както и отказите по чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА подлежат на обжалване от заинтересуваните лица или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите, компетентни съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет, или от упълномощени от тях лица, по реда на чл. 459 от ИК. 

ОИК Калояново, прие че при взимане на решение по чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА следва да се проведе поименно, явно гласуване. Бяха проведени разисквания от членовете на ОИК. След тях председателят на ОИК Калояново постави на поименно явно гласуване точката от дневния ред - предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Калояново – Георги Любенов Георгиев. От присъстващите на заседанието на комисията  11 /ЕДИНАДЕСЕТ/ члена, за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново с „ЗА“ гласуваха 7 /седем/, а  „ПРОТИВ“ предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново гласуваха 4 /четири/.

С оглед проведеното гласуване не е налице предвидено от чл. 85, ал. 4 от ИК квалифицирано мнозинство за вземане на решение за  обявяване на предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Калояново Георги Любенов Георгиев, което следва в конкретния случай да бъде гласувано от 8 члена от присъстващите членове на заседанието.

Затова и на основание    чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 30 от  Изборния кодекс, чл. 463  от Изборния кодекс, вр. с  чл. 42, ал. 1, т. 4 и ал. 4 от ЗМСМА и във връзка с Решение 1685-МИ от 20.11.2019 г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум Общинската избирателна комисия и мнозинство, ОИК Калояново

Р Е Ш И

           ОТКАЗВА ДА ОБЯВИ предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Калояново – Георги Любенов Георгиев.

             Настоящото решение на основание чл.459 от Изборния кодекс подлежи на оспорване пред Административен съд Пловдив в седемдневен срок от обявяването му чрез ОИК- Калояново.

Председател: Илиян Дончев Дончев

Секретар: Мариана Йозова Бакова

* Публикувано на 25.11.2020 в 19:49 часа

Календар

Решения

  • № 145-МИ / 26.11.2021

    относно: Обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново на основание чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА във връзка с наличие на обстоятелства по чл. 42, ал. 1, т. 4 предл. първо от ЗМСМА.

  • № 144-МИ / 27.05.2021

    относно: Обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново на основание чл. 42 ал. 4 от ЗМСМА във връзка с наличие на обстоятелства по чл. 42, ал. 1, т. 4 предл. първо от ЗМСМА.

  • № 143-МИ / 25.11.2020

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на кмет на Община Калояново на основание чл.42 ал.4 предложение първо от ЗМСМА.

всички решения