Общинска избирателна комисия Калояново


РЕШЕНИЕ
№ 145-МИ
Калояново, 26.11.2021

ОТНОСНО: Обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново на основание чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА във връзка с наличие на обстоятелства по чл. 42, ал. 1, т. 4 предл. първо от ЗМСМА.

В ОИК Калояново е постъпило писмо с изх. № МИ-15-343/25.11.2021 г., от ЦИК. В него се заявява, че в изпълнение на Решение № 11729 по адм. дело № 7347/2021 г. на Върховния административен съд и като се има предвид Решение № 7528 от 22.06.2021 г. по адм. дело № 1453/2021 г. на Върховния административен съд, комисията следва да вземе решение, с което да обяви предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново Георги Любенов Георгиев на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, считано от влизането в сила на Определение № 2002248 от 12.11.2020 г., постановено по НОХД № 7101/2020 г. по описа на Районен съд - Пловдив, с което е одобрено споразумение между Районна прокуратура - Пловдив и Георги Любенов Георгиев, по силата на което той се е признал за виновен и е осъден за извършеното от него умишлено престъпление по чл. 343б, ал. 3 от Наказателния кодекс (НК). По аргумент от чл. 42, ал. 5 във връзка с ал. 4 от ЗМСМА решението за обявяване на предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета не подлежи на обжалване.

 Във връзка с постъпилото писмо и необходимостта от вземане на решение, всички членове на ОИК Калояново бяха уведомени чрез интернет платформата на комисията чрез съобщение за насрочено заседание на 26.11.2021 г. от 17:30 часа. На заседанието на ОИК Калояново присъстваха следните членове: Илиян Дончев Дончев - Председател, Величка Димитрова Славова - Заместник Председател, Надежда Божидарова Атанасова - Заместник Председател, Мариана Йозова Бакова - Секретар и членовете – Ангелинка Людвикова Якова, Георги Иванов Клявков, Иванка Атанасова Кировска, Никола Неделчев Божилов, Петя Начева Петрова, Снежанка Самуилова Стоева и Таня Иванова Табакова.

На заседанието не присъстват: Здравко Георгиев Дошков и Ася Иванова Караминчева.

След установяване на наличният кворум за провеждане на заседанието, то беше открито от Председателя на комисията и започна работа по приетия от нея дневен ред.

            ОИК Калояново се запозна с постъпилото с изх. № МИ-15-343/25.11.2021 г., от ЦИК.

Комисията констатира, че с Решение № 2318/14.12.2020г., постановено по адм. дело № 3112/2020 г. на Административен съд - Пловдив, което е потвърдено с Решение № 7528 от 22.06.2021 г. по адм. дело № 1453/2021 г на Върховния административен съд, с което е отменено Решение № 143-МИ/25.11.2020 г. на Общинска Избирателна комисия Калояново, с което е постановен отказ да се прекратят пълномощията на кмета на община Калояново, на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и преписката е върната на ОИК Калояново за постановяване на решение при спазване на указанията в мотивите на решението по тълкуването и прилагането на закона, в 14 дневен срок от влизане в сила на решението. Горните обстоятелства са служебно известни на комисията, като административен орган издал оспореният административен акт и като страна в проведеното съдебно производство.

Комисията констатира, че с Решение № 11729 от 17.11.2021 г., постановено по адм. дело № 7347/2021 г. на Върховния административен съд, с което се ОТМЕНЯ Решение № 1189 от 11.06.2021 г., постановено по адм. дело № 1407/2021 г. от Административен съд - Пловдив и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОБЯВЯВА за нищожно Решение № 144-МИ/27.05.2021 г. на Общинска избирателна комисия Калояново, с което се обявява предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново. ВРЪЩА преписката на Общинската избирателна комисия Калояново за ново произнасяне в 14 дневен срок от получаването й. Горните обстоятелства са служебно известни на комисията, като административен орган издал оспореният административен акт и като страна в проведеното съдебно производство.

Констатира се наличието на влязло в сила на Определение № 2002248 от 12.11.2020 г., постановено по НОХД № 7101/2020 г. на РС Пловдив, с което кмета на община Калояново – Георги Любенов Георгиев е осъден за извършване на умишлено престъпление от общ характер по чл. 343Б, ал. 3 от НК, за което са му наложени наказания лишаване от свобода за срок от 8 /осем/ месеца и глоба в размер на 400 лв. С цитирания съдебен акт е одобрено Споразумение по смисъла на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Съгласно чл. 383, ал. 1 от НПК, одобреното от съда споразумение за решаване на делото има последиците на влязла в сила присъда, затова са налице предпоставките на чл. 42, ал. 1, т. 4, предл. първо от ЗМСМА.

В тази връзка и в изпълнение на цитираните по-горе влезли в законна сила съдебни решения постановени с Решение № 2318/14.12.2020 г., постановено по адм. дело № 3112/2020 г. на Административен съд - Пловдив, което е потвърдено с Решение № 7528 от 22.06.2021 г. по адм. дело № 1453/2021 г на Върховния административен съд, както и решението постановено по адм. дело № 1407/2021 г. от Административен съд - Пловдив, което отменено с Решение № 11729 от 17.11.2021 г. по адм. дело № 7347/2021 г. на Върховния административен съд и като взе предвид указанията на ЦИК към ОИК Калояново, обективирани в писмо с изх. № МИ-15-343/25.11.2021 г., от ЦИК и като съобрази, че съгласно нормата на чл. 383, ал. 1 от НПК, одобреното от съда споразумение за решаване на делото има последиците на влязла в сила присъда, затова са налице предпоставките на чл. 42, ал. 1, т. 4, предл. първо от ЗМСМА за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново – Георги Любенов Георгиев считано от влизане в сила на Определение № 2002248 от 12.11.2020 г., постановено по НОХД № 7101/2020 г. на Районен съд – Пловдив.

ОИК Калояново прие, че при взимане на решение по чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА следва да се проведе поименно, явно гласуване.

След обсъждането, Председателят на ОИК Калояново постави на поименно явно гласуване точката от дневния ред във връзка с обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново – Георги Любенов Георгиев считано от влизане в сила на Определение № 2002248 от 12.11.2020 г., постановено по НОХД № 7101/2020 г. на Районен съд – Пловдив.

ОИК Калояново проведе поименно гласуване, при което:

„ЗА“ обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на обявения за избран за кмет на община Калояново - Георги Любенов Георгиев, гласуваха общо 11 /единадесет/ членове на ОИК Калояново, както следва:

„ЗА“ гласуваха следните 11 /единадесет/ членове

 1. Илиян Дончев Дончев - Председател
 2. Величка Димитрова Славова - Заместник Председател
 3. Надежда Божидарова Атанасова - Заместник Председател
 4. Мариана Йозова Бакова - Секретар
 5. Ангелинка Людвикова Якова - Член
 6. Георги Иванов Клявков - Член
 7. Иванка Атанасова Кировска - Член
 8. Никола Неделчев Божилов - Член
 9. Петя Начева Петрова - Член
 10. Снежанка Самуилова Стоева - Член
 11. Таня Иванова Табакова - Член

 

„ПРОТИВ“ гласуваха 0 /нула/ членове

С оглед проведеното гласуване е налице предвидено в чл. 85, ал. 4 от ИК квалифицирано мнозинство за вземане на решение за обявяване на предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново – Георги Любенов Георгиев считано от влизане в сила на Определение № 2002248 от 12.11.2020 г., постановено по НОХД № 7101/2020 г. на Районен съд – Пловдив, което следва в конкретния случай да бъде гласувано от минимум 8 /осем/ членове от присъстващите на заседанието.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, връзка с чл. 42, ал. 1, т. 4, предл. първо и ал. 4 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА при спазване на законоустановения кворум за провеждане на заседанието на Общинската избирателна комисия и необходимото мнозинство за вземане на решение, ОИК Калояново.

Р Е Ш И

ОБЯВЯВА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩИЯТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ, обявен с Решение № 138-МИ/04.11.2019 г. на ОИК Калояново за избран за кмет на община Калояново във връзка с изпълнението и прилагането на фактически състав на чл. 42, ал. 1, т.4 от ЗМСМА, считано от влизане в сила на Определение № 2002248 от 12.11.2020 г., постановено по НОХД № 7101/2020 г. на Районен съд – Пловдив.

Настоящото решение не подлежи на оспорване пред Административен съд - Пловдив, съобразно правилата и сроковете на Изборния кодекс.

Председател: Илиян Дончев Дончев

Секретар: Мариана Йозова Бакова

* Публикувано на 26.11.2021 в 19:39 часа

Календар

Решения

 • № 145-МИ / 26.11.2021

  относно: Обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново на основание чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА във връзка с наличие на обстоятелства по чл. 42, ал. 1, т. 4 предл. първо от ЗМСМА.

 • № 144-МИ / 27.05.2021

  относно: Обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново на основание чл. 42 ал. 4 от ЗМСМА във връзка с наличие на обстоятелства по чл. 42, ал. 1, т. 4 предл. първо от ЗМСМА.

 • № 143-МИ / 25.11.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на кмет на Община Калояново на основание чл.42 ал.4 предложение първо от ЗМСМА.

всички решения