Общинска избирателна комисия Калояново


РЕШЕНИЕ
№ 144-МИ
Калояново, 27.05.2021

ОТНОСНО: Обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново на основание чл. 42 ал. 4 от ЗМСМА във връзка с наличие на обстоятелства по чл. 42, ал. 1, т. 4 предл. първо от ЗМСМА.

В ОИК Калояново е получено писмо от ЦИК с изх. № НС-22-1809/24.05.2021 г., с което комисията се уведомява, че в ЦИК е постъпила жалба от Красимир Димов относно продължаващото повече от 6 месеца бездействие на ОИК Калояново, относно лицето Георги Георгиев, който в условията на несъвместимост продължава да изпълнява длъжността кмет на община Калояново.

На свое заседание, проведено на 27.05.2021 г., ОИК Калояново се запозна с постъпилото писмо на ЦИК. ЦИК установява, че ОИК Калояново разполага със заверен от съда препис на влязло в сила Определение № 2002248 от 12.11.2020 г., постановено по НОХД № 7101/2020 г. на РС Пловдив, с което е одобрено Споразумение между Районна прокуратура Пловдив и Георги Любенов Георгиев, по силата на което той се е признал за виновен и е осъден за извършеното от него умишлено престъпление по чл. 343Б, ал. 3 от Наказателния кодекс (НК). На подсъдимия ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ е наложено наказание, при условията на чл. 55, ал. 1 и ал. 2 от НК, лишаване от свобода за срок от 8 /осем/ месеца и глоба в размер на 400 лв. На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното на подсъдимия Георги Любенов Георгиев наказание от 8 месеца лишаване от свобода за срок от 3 години.“

Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 4, предл. първо от ЗМСМА, пълномощията на кмет се прекратяват предсрочно, когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

В тази връзка, указанията на ЦИК към ОИК Калояново, обективирани в писмо с изх. № НС-22-1809/24.05.2021 г., са ОИК Калояново да изпълни императивната норма на закона, като незабавно се произнесе с решение, с което „да прекрати пълномощията на кмета на община Калояново при наличието на обстоятелствата по чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, независимо от висящността на производството пред Върховния административен съд по адм. дело № 1453 от 2021 г.”, представляващо оспорване по съдебен ред на предходно решение № 43-МИ от 25.11.2020 г., с което ОИК Калояново отказва да обяви предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново – Георги Любенов Георгиев.

ОИК Калояново прие, че при взимане на решение по чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА следва да се проведе поименно, явно гласуване. На заседанието на ОИК Калояново присъстваха следните членове: Мариана Йозова Бакова, Ангелинка Людвикова Якова, Георги Иванов Клявков, Здравко Георгиев Дошков, Иванка Атанасова Кировска, Надежда Божидарова Атанасова, Никола Неделчев Божилов, Петя Начева Петрова, Снежанка Самуилова Стоева, Таня Иванова Табакова. Председателят на комисията Илиян Дончев Дончев, както и единия заместник председател Никола Кръстев Венков не могат да присъстват на заседанието, поради отсъствието им от страната, затова заседанието се ръководи от заместник председателя Надежда Божидарова Атанасова. Всички останали членове на ОИК Калояново бяха уведомени чрез платформата на ОИК и лично по телефона от зам. председателя. Проведени бяха разискванията от членовете на ОИК. Констатира се наличието на влязло в сила Определение № 2002248 от 12.11.2020 г., постановено по НОХД № 7101/2020 г. на РС Пловдив, с което кмета на община Калояново – Георги Любенов Георгиев е осъден за извършване на умишлено престъпление от общ характер по чл. 343Б, ал. 3 от НК, за което са му наложени наказания лишаване от свобода за срок от 8 /осем/ месеца и глоба в размер на 400 лв. С цитирания съдебен акт е одобрено Споразумение по смисъла на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Съгласно чл. 383 ал. 1 от НПК, одобреното от съда споразумение за решаване на делото има последиците на влязла в сила присъда, ерго налице са предпоставките на чл. 42, ал. 1, т. 4, предл. първо от ЗМСМА.

След обсъждането, заместник председателят на ОИК Калояново постави на поименно явно гласуване точката от дневния ред във връзка с обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново – Георги Любенов Георгиев.

 ОИК Калояново проведе гласуване, при което

„ЗА“ обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на обявения за избран за кмет на община Калояново Георги Любенов Георгиев, гласуваха общо 10 /десет/ члена на ОИК Калояново:

 1. Надежда Атанасова – Зам. председател;
 2. Мариана Бакова – Секретар;
 3. Ангелинка Якова – Член;
 4. Здравко Дошков – Член;
 5. Иванка Кировска – Член;
 6. Георги Клявков – Член;
 7. Таня Табакова – Член;
 8. Никола Божилов - Член;
 9. Петя Петрова - Член;
 10. Снежанка Стоева – Член.

 „ПРОТИВ“ гласуваха 0 /нула/ члена

С оглед проведеното гласуване е налице предвидено от чл. 85, ал. 4 от ИК квалифицирано мнозинство за вземане на решение за обявяване на предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново Георги Любенов Георгиев, което следва в конкретния случай да бъде гласувано от минимум 7 члена от присъстващите членове на заседанието.

Предвид изложеното и във връзка с писмо на ЦИК с изх. № НС-22-1809/24.05.2021 г., на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, връзка с чл. 42, ал. 1, т. 4, предл. първо и ал. 4 от ЗМСМА, и във връзка с Решение № 1685-МИ от 20.11.2019 г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум Общинската избирателна комисия и мнозинство, ОИК Калояново

Р Е Ш И

ОБЯВЯВА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩИЯТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ, обявен с решение № 138-МИ/04.11.2019 г. на ОИК – Калояново за избран за кмет на община Калояново.

Настоящото решение не подлежи на оспорване пред Административен съд Пловдив, съобразно правилата и сроковете на Изборния кодекс.

Зам. председател: Надежда Божидарова Атанасова

Секретар: Мариана Йозова Бакова

* Публикувано на 27.05.2021 в 19:26 часа

Календар

Решения

 • № 145-МИ / 26.11.2021

  относно: Обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново на основание чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА във връзка с наличие на обстоятелства по чл. 42, ал. 1, т. 4 предл. първо от ЗМСМА.

 • № 144-МИ / 27.05.2021

  относно: Обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново на основание чл. 42 ал. 4 от ЗМСМА във връзка с наличие на обстоятелства по чл. 42, ал. 1, т. 4 предл. първо от ЗМСМА.

 • № 143-МИ / 25.11.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на кмет на Община Калояново на основание чл.42 ал.4 предложение първо от ЗМСМА.

всички решения